Obchodní podmínky

OBCHODNÍ  PODMÍNKY

Část A

„kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem jako kupujícím a závazky z nich vzniklé“

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Stramis trans s.r.o., se sídlem Široká 590/3, 736 01 Havířov – Město, IČ: 294 44 195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 53691 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.stramis-drinks.cz a na webové stránce www.stramis.cz (dále i jen „internetový obchod“).

3. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě, nikoliv pro kamennou prodejnu prodávajícího.

4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím
nebo s ním jinak jedná.
5. Tato část obchodních podmínek – část A – se nevztahuje na případy, kdy kupujícím je právnická osoba nebo člověk, který při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


II. Předmět kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a kupující se zavazuje
předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.


III. Předmět koupě

1. Předmětem koupě je pouze zboží uvedené v elektronické objednávce. Nemá-li prodávající na skladě objednané zboží a nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak (viz čl. VII.odst. 5 části A Obchodních podmínek), je předmětem koupě pouze zboží uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky.

2. Veškeré údaje o zboží umístěném na webových stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Informace o zboží jako jsou např. obsah alkoholu, objem a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží.
4. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným právním předpisům ČR i EU platným na území České republiky.

5. Prodávající se dále zavazuje spolu se zbožím předat kupujícímu, byly-li pro daný druh zboží vydány, řádně vyplněný záruční list a doklady potřebné k převzetí a užívání věci vč.
návodu k obsluze a užívání v českém jazyce.

IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

1. Pro objednání zboží je nutné vyplnit elektronický objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu.
2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsoby doručení objednávaného zboží, způsoby úhrady kupní ceny zboží vč. informací o nákladech
spojených s dodáním a zaplacením zboží a formulář pro vyplnění doručovacích údajů (dále jen „objednávka“).
3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných a povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
5. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky, a to zasláním potvrzení objednávky elektronickou poštou
na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.
6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
písemné potvrzení objednávky (e-mailem apod.). V takovém případě bude objednávka považována za neplatnou, pokud kupující toto písemné potvrzení objednávky odmítne.

7. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.

8. Kupující bere na vědomí, že prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. V případě, že by byla uzavřena kupní smlouva s kupujícím mladším 18let, pak si prodávající vyhrazuje právo od této kupní smlouvy odstoupit.
9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


V. Cena zboží a platební podmínky

1. Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Pro kupní cenu konkrétního zboží je určující cena
uvedena u tohoto zboží v okamžiku jeho objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních
dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat a písemně dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě
změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně.
5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. VII. odst. 5. části A Obchodních podmínek),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
6. V některých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající rovněž vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu.
7. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti, popř. bezhotovostně kartou, na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce (dobírka je zpoplatněna částkou 35,-- Kč);
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7332382/0800 vedený u společnosti Česká Spořitelna (variabilním symbolem je číslo objednávky);
 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí.

8. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
11. Kupujícímu bude po uzavření kupní smlouvy vystavena prodávajícím faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list. Faktura – daňový doklad bude
prodávajícím zaslána spolu se zbožím.
12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

VI. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí, kde prodávající předá na základě objednávky kupujícího zboží dopravci –
přepravní společnosti, nebo kupujícímu při osobním odběru zboží.


VII. Dodací podmínky a dodací lhůta

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
2. Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby dodání zboží:
 prostřednictvím Zásilkovny.cz za cenu 79,-- Kč včetně DPH;
 prostřednictvím Messengera za cenu od 150,-- Kč včetně DPH;
 osobní odběr v místě plnění (zdarma);
dodání prodávajícím za cenu 150,-Kč – pouze na území Statutárního města Havířova.
Podrobnější ceník a hmotnostní limity zásilky u jednotlivých přepravních společností se nachází na stránce „JAK NAKUPOVAT“)
3. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvedená v předchozím odstavci i na webových stránkách internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování na území Slovenské republiky si může kupující zvolit dodání předmětu koupě prostřednictvím Zásilkovny.cz za cenu 199,-- Kč včetně DPH. Jiný způsob dodání předmětu koupě na území Slovenské republiky je možný po předchozí dohodě s prodávajícím.
4. V případě osobního odběru je kupující povinen předložit prodávajícímu potvrzení objednávky. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let je kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí předmětu koupě povinna prokázat na požádání prodávajícímu nebo dopravci, že je osobou mladší 18 let. Neprokáže-li kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí předmětu koupě, že je osobou starší 18 let, považuje se kupní smlouva za zrušenou.
5. Dodací lhůta je zpravidla do dvou následujících pracovních dnů ode dne objednání zboží v internetovém obchodě. Je-li objednané zboží skladem, prodávající jej vyexpeduje
kupujícímu a předá dopravci nejpozději následující pracovní den po obdržení platné objednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení platné objednávky v elektronickém
obchodě. Pokud kupující zvolí platbu převodem na účet prodávajícího, počíná dodací lhůta běžet ode dne připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zboží
momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu e-mailem nebo telefonicky a následně e-mailem a písemně dohodne s kupujícím další postup.
6. O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.
7. Má-li prodávající zboží odeslat, splní svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu dopravcem. V případě osobního odběru splní prodávající svou povinnost
odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu v místě plnění.
8. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Kupující
je dále povinen převzetí zboží stvrdit svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do
zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější
reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
9. Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě plnění neprodleně oznámit
prodávajícímu.
10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


VIII. Odpovědnost za vady

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li dále stanoveno jinak.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Skutečný vzhled zboží dodaného kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží prezentovaného prodávajícím. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se
mohou vyskytnout odlišnosti ve vzhledu a úpravě výrobků včetně jejich obalů. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené, a to zejména povaze a způsobu a účelu použití zboží.
4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. VIII. odst. 2 části A Obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě
nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud
prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících
rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít. Právo z vady, která se vyskytne u spotřebního nepotravinářského zboží, je kupující oprávněn uplatnit v době 24 měsíců od převzetí. U použitého nepotravinářského zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců.
8. Práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí.
9. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob
vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná
prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.
10. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným
způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
11. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec
jeho zákonných povinností.
12. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Uplatní-li kupující vůči Dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro
uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
13. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující
nedohodnou na delší lhůtě.

15. Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu
písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
jeho uživatelském účtu nebo na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.
16. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas
uskutečnit.
17. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené
skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí
zboží.
18. Prodávající neodpovídá za vady u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze), pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením), vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
19. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
20. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. c) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až
po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele a že dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující rovněž bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále bere kupující na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IX. odst. 1 části A Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v souladu s ustanovením
§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu písemně odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné odstoupení od kupní musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Písemné odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Dodavatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IX. odst. 2 části A Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo
opotřebování a s kompletním příslušenstvím musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání kupujícím). Zaslání zboží na
dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.
5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX. odst. 2 části A Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiným způsobem je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky
jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady (např. již při vrácení zboží kupujícím v kamenné prodejně prodávajícího). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6. Peněžními prostředky přijatými od kupujícího ve smyslu čl. IX. odst. 5 části A Obchodních podmínek se rozumí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


X. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující
provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). I registrovaný kupující však může provádět objednávání zboží bez přihlášení přímo z webových stránek internetového
obchodu jako neregistrovaný kupující. Kupující rovněž může pro objednávání zboží využít přihlášení prostřednictvím služby MojeID.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní
údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů vymezených v čl. XI. odst. 2 části A Obchodních podmínek prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně
a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci v písemné formě předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Ostatní ujednání

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
7. Kupujícímu souhlasí s tím, že mu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.
8. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
adresa pro doručování: 17.listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí
adresa elektronické pošty: info@stramis-drinks.cz
telefon: +420 725 927 129 (mobil), 597 578 509 (pevná linka)


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, v jakém jsou zveřejněny v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při
zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
5. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné.
6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Část B

„kupní smlouvy uzavírané s právnickou osobou nebo člověkem, který při objednávání zboží
jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého

povolání, jako kupujícím a závazky z nich vzniklé“

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Stramis trans s.r.o., se sídlem Široká 590/3, 736 01 Havířov – Město, IČ: 294 44 195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 53691 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.stramis-drinks.cz a na webové stránce www.stramis.cz (dále i jen „internetový obchod“).

3. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě, nikoliv pro kamennou prodejnu prodávajícího.
4. Tato část obchodních podmínek – část B – se vztahuje na případy, kdy kupujícím je právnická osoba nebo člověk, který při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

II. Předmět kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc, které je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a kupující se
zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III. Předmět koupě

1. Předmětem koupě je pouze movitá věc či movité věci (dále i jen „produkty“) uvedené v elektronické objednávce. Nemá-li prodávající na skladě objednaný předmět koupě a
nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak (viz čl. VII. odst. 5 části B Obchodních podmínek), jsou předmětem koupě pouze produkty uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky.
2. Veškeré údaje o produktech umístěných na webových stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Informace o produktech jako jsou např. obsah alkoholu, objem a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či
dovozců produktů.

4. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá produkty pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný
druh produktů, které vyhovuje daným právním předpisům ČR i EU platným na území České republiky.
6. Prodávající se dále zavazuje spolu s produkty předat kupujícímu, byly-li pro daný druh zboží vydány, řádně vyplněný záruční list a doklady potřebné k převzetí a užívání věci vč.
návodu k obsluze a užívání v českém jazyce.

IV. Objednávka produktů a uzavření smlouvy

1. Pro objednání produktů je nutné vyplnit elektronický objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu.
2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaných produktech, způsoby doručení objednávaných produktů, způsoby úhrady kupní ceny produktů vč.
informací o nákladech spojených s dodáním a zaplacením produktů a formulář pro vyplnění doručovacích údajů (dále jen „objednávka“).
3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných a povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
5. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky, a to zasláním potvrzení objednávky elektronickou poštou
na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.
6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné písemné potvrzení objednávky (e-mailem apod.). V takovém případě bude objednávka považována za neplatnou, pokud kupující toto písemné potvrzení objednávky
odmítne.

7. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.

8. Kupující bere na vědomí, že prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret a alkoholických nápojů
osobám mladším 18 let je zakázán. V případě, že by byla uzavřena kupní smlouva s kupujícím mladším 18let, pak si prodávající vyhrazuje právo od této kupní smlouvy odstoupit.
9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V. Cena produktů a platební podmínky

1. Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
2. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
3. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Pro kupní cenu konkrétního produktu je určující cena
uvedena u tohoto produktu v okamžiku jeho objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních
dodavatelů produktů. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat a písemně dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v
případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně.
5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. VI. části B Obchodních podmínek), požadovat
uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktů kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.
6. V některých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající rovněž vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu.
7. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti, popř. bezhotovostně kartou, na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce (dobírka je zpoplatněna částkou 35,-- Kč);
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7332382/0800 vedený u společnosti Česká Spořitelna (variabilním symbolem je číslo objednávky);
 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí.
8. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí produktů. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktů společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin
11. Kupujícímu bude po uzavření kupní smlouvy vystavena prodávajícím faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad, dodací list a záruční list. Faktura – daňový doklad bude
prodávajícím zaslána spolu s předmětem koupě.
12. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

VI. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí, kde prodávající předá na základě objednávky kupujícího produkty dopravci
– přepravní společnosti, nebo kupujícímu při osobním odběru produktů.

VII. Dodací podmínky a dodací lhůta

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů.
2. Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby dodání předmětu koupě:
 prostřednictvím Zásilkovny.cz za cenu 79,-- Kč včetně DPH;
 prostřednictvím Messengera za cenu od 150,-- Kč včetně DPH;
 osobní odběr v místě plnění (zdarma);
 dodání prodávajícím za cenu 150,-Kč – pouze na území Statutárního města Havířova. Podrobnější ceník a hmotnostní limity zásilky u jednotlivých přepravních společností se nachází na stránce „JAK NAKUPOVAT“)
3. Výše nákladů spojených s balením a dodáním produktů uvedená v předchozím odstavci i na webových stránkách internetového obchodu platí pouze v případech, kdy jsou
produkty doručovány v rámci území České republiky. V případě doručování na území Slovenské republiky si může kupující zvolit dodání předmětu koupě prostřednictvím
Zásilkovny za cenu 199,-- Kč včetně DPH. Jiný způsob dodání předmětu koupě na území Slovenské republiky je možný po předchozí dohodě s prodávajícím.
4. V případě osobního odběru je kupující povinen předložit prodávajícímu potvrzení objednávky. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků
osobám mladším 18 let je kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí předmětu koupě povinna prokázat na požádání prodávajícímu nebo dopravci, že je osobou starší 18 let. Neprokáže-li kupující nebo jím pověřená osoba k převzetí předmětu koupě, že je osobou starší 18 let, považuje se kupní smlouva za zrušenou.
5. Dodací lhůta je zpravidla do dvou následujících pracovních dnů ode dne objednání zboží v internetovém obchodě. Je-li objednané zboží skladem, prodávající jej vyexpeduje
kupujícímu a předá dopravci nejpozději následující pracovní den po obdržení platnéob jednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení platné objednávky v elektronickém
obchodě. Pokud kupující zvolí platbu převodem na účet prodávajícího, počíná dodací lhůta běžet ode dne připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zboží
momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu e-mailem nebo telefonicky a následně e-mailem a písemně dohodne s kupujícím další postup.
6. O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.
7. Prodávající splní svou povinnost odevzdat produkty, jež jsou předmětem koupě, jejich předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě osobního odběru splní
prodávající svou povinnost odevzdat produkty jeho předáním kupujícímu v místě plnění.
8. Kupující je povinen produkty od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Kupující
je dále povinen převzetí produktů stvrdit svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do
zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější
reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
9. Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout produkty neprodleně při jejich převzetí. Zjistí-li u produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě plnění neprodleně
oznámit prodávajícímu.
10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním produktů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktů mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


VIII. Odpovědnost za vady

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li dále uvedeno jinak.

2. Skutečný vzhled produktů dodaných kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení produktů prezentovaného prodávajícím. Zejména po obnově sortimentu produktů ze strany
výrobců se mohou vyskytnout odlišnosti ve vzhledu a úpravě výrobků včetně jejich obalů. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny
přiměřené, a to zejména povaze a způsobu a účelu použití zboží.
3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě,
žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších
zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud prodávající nestanoví výslovně jinak.
4. Kupující je povinen reklamovaný produkt řádně uskladnit, především dodržet podmínky skladování vyznačené na výrobku.
5. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán reklamační protokol s určením způsobu vyřízení reklamace.
6. Kupující je povinen předat produkt k reklamaci čistý, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Za poškození produktu při přepravě reklamovaného
produktu zpět k prodávajícímu způsobené nevhodným obalem je odpovědný kupující.
7. Prodávající neodpovídá za vady produktu, pokud

a) vadu produktu kupující způsobil sám tím, že používal produkt v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro
jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
b) kupující při převzetí produktu o vadě věděl, a přesto jej převzal,

c) reklamace kupujícího odporuje povaze produktu, zejména pokud jde o produkt podléhající rychlé zkáze, pro které byla poskytnuta sleva z ceny
produktu,
d) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení produktu jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo
po uplynutí doby životnosti produktu,
e) způsobené zásahem neoprávněné osoby na produktu nebo jeho součásti.
8. Práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí.
9. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, čímž se rozumí doručení písemné reklamace či produktu prodávajícímu podle toho, ke které z této
skutečnosti došlo později.

10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového produktu bez vady nebo dodáním chybějícího produktu,
b) na odstranění vady opravou produktu,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od kupní smlouvy.
11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
12. Kupující písemně sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při písemném oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po písemném oznámení vady. Provedenou volbu
nemůže kupující změnit bez písemného souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. VIII. odst. 11 a 12 části B Obchodních podmínek.
13. V případě nevyzvednutí reklamovaného produktu do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, tak do jednoho
měsíce od vyrozumění o jejím provedení, je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.
14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kterákoli smluvní strany je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v těchto Obchodních podmínkách nebo stanovených zákonem a dále v případě
rozhodnutí o úpadku kterékoli smluvní strany kupní smlouvy nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku smluvní strany kupní smlouvy nebo v případě rozhodnutí o
zrušení smluvní strany kupní smlouvy a její likvidaci.
2. Kterákoli smluvní strana je dále oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatného či opakovaného porušení kupní smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy
se považuje porušení jakéhokoliv závazku vyplývajícího z kupní smlouvy a Obchodních podmínek.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktech je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Je-li společně s produkty poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s produkty prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


X. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující
provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). I registrovaný kupující však může provádět objednávání zboží bez přihlášení přímo z webových stránek internetového
obchodu jako neregistrovaný kupující. Kupující rovněž může pro objednávání zboží využít přihlášení prostřednictvím služby MojeID.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Údaje o kupujícím, který je právnickou osobou, jsou chráněny podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Na ochranu osobních údajů člověka, který při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání jako kupujícího se
použijí přiměřeně ustanovení čl. XI. části A Obchodních podmínek.
3. Kupující dle čl. XI odst. 2 části B Obchodních podmínek souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

XII. Ostatní ujednání

1. Kupující nabývá vlastnictví k produktům až úplným zaplacením kupní ceny produktů.
2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
5. Kupujícímu souhlasí s tím, že mu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.
6. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
adresa pro doručování: 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí
adresa elektronické pošty: info@stramis-drinks.cz
telefon: +420 725 927 129 (mobil), 597 578 509 (pevná linka)


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, v jakém jsou zveřejněny v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při
zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané produkty včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
5. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné.
6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Havířově dne 6.11.2017

 

Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od
smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:
Stramis trans s.r.o.
Adresa: 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov – Podlesí
Telefon: +420 725 927 129
E-mail: info@stramis-drinks.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží ......................................... bez udání důvodu / z důvodu (*) .........................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Datum objednání zboží: ................../datum obdržení zboží: .....................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ............................................................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ........................................................................

Datum: ...........................

Podpis: ...........................

(*) Nehodící se škrtněte.